Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Chilldogz : Chilldogz en of een van haar webshops (Chilldogz 376159, 372 Old St, EC1V 9LT, London, UK), de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, opdrachtnemer, aannemer;

Koper : de wederpartij van gebruiker, opdrachtgever;Overeenkomst : de tussen gebruiker en koper gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen en retouren
2.1 Op alle overeenkomsten met Chilldogz en of een van haar webshops zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

2.2 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen kunnen te allen tijden worden beeindigd.

2.3 Overeenkomsten waarbij Chilldogz en of een van haar webshops partij is, gelden eerst als gesloten na plaatsing van de order via het bestelmenu van de betreffende webshop.
Producten die u via deze webwinkel koopt worden per order geproduceerd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Retourneren of annuleren is niet mogelijk.

2.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief, verzend- en eventuele vervoer-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Modellen/afbeeldingen
3.1 De op de internetsites opgenomen afbeeldingen zijn slechts als voorbeeld getoond. Het daadwerkelijke eindproduct kan enigszins afwijken van uiterlijk of verpakking.

Artikel 4 Levering en bezorgtijden
4.1 Producten worden binnen 3 dagen na het plaatsen van een order verzonden. De levertijd is afhankelijk van uw locatie.
Producten worden geleverd binnen 21 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

4.2 Bij het ontbreken van levering binnen 21 werkdagen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Chilldogz. Mocht koper geen melding maken van vermissing binnen 14 dagen, ingaande vanaf de 22e werkdag, is Chilldogz niet verantwoordelijk voor de vermiste levering.

4.3. Producten worden verzonden na ontvangst van volledige betaling. Producten dienen altijd vooruit betaald te worden.

4.4. Producten worden verzonden naar het door kopen aangegeven adres, Chilldogz is niet aansprakelijk voor schrijf en spelfouten bij het plaatsen van een order.

4.5. Geplaatste orders kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd.

Artikel 5 Beschadigde producten
5.1 Koper is gehouden het gekochte op het moment van levering, te onderzoeken. Klachten over het geleverde en/of de factuur dienen door koper binnen 6 dagen per email, en met een foto van de schade, te worden gemeld aan Chilldogz. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chilldogz in staat is adequaat te reageren. Chilldogz zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen.

5.2 Indien een klacht gegrond is, zal Chilldogz het geleverde vervangen, in geval van een kapotte CD hoes, zal alleen het lege doosje worden vervangen.
Chilldogz is niet verantwoordelijk voor door klant of postbedrijf gemaakte schade.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden via een van de betalingsmethoden zoals aangegeven op de betreffende webshop. Indien schriftelijk is overeengekomen dat op rekening geleverd wordt dient betaling zonder inhouding of korting te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is afgerekend.

6.2 Betaling via Paypal wordt gedaan op rekening van StreetLineCo.

6.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, met een minimum van € 30,00 tenzij de wettelijke (handels-) rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast komen de eventuele incassokosten voor rekening van koper.

6.4 De door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7 Toepasselijk recht en Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Chilldogz en koper is het EU recht van toepassing.